Mae向きなブログ

Mae向きな情報発信を続けていきたいと思います。

GLOBALの設定

Emacs + GLOBALでソース読みを快適に」を参考に自分のMacにインストールしました。

1. さがす

$ port search global

2. インストール

$ sudo port install global

3. gtags.elをロードパスの通ったところにコピー

$ cp /opt/local/share/gtags/gtags.el ~/.emacs.d/

4. gtags.elをバイトコンパイル

$ cd ~/.emacs.d/
$ emacs -batch -f batch-byte-compile gtags.el

5. .emacsの編集

;; global
(autoload 'gtags-mode "gtags" "" t)
(setq gtags-mode-hook
   '(lambda ()
     (local-set-key "\M-t" 'gtags-find-tag)
     (local-set-key "\M-r" 'gtags-find-rtag)
     (local-set-key "\M-s" 'gtags-find-symbol)
     (local-set-key "\C-t" 'gtags-pop-stack)
     ))

(add-hook 'c-mode-common-hook
     '(lambda()
       (gtags-mode 1)
       (gtags-make-complete-list)
       ))

6. tag生成

$ cd src/ruby
$ gtags -v

7. HTML生成

$ htags